Wizyt: 084983
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkole Miejskie Nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim
Znaleziono wiadomości: 1

Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 
 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 17 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Gen. Stanisława Maczka 21.
2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
 e-mail: f_storozak@wp.pl, tel. 667659240.
3.   Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu:
1)     wykonania umów zawartych z kontrahentami;
2)     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
3)     w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2)     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Miejskim nr 17 przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
6.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1)     prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO;
2)     prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;
3)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na podstawie art. 17 RODO;
4)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;
5)     prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO;
6)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO.
8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
12.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


pobierz: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych p17.pdf, 0.15 MB
[drukuj]

Autor: Wilk Beata @ 07/12/2017 15:39
Opublikował: Wilk Beata @ 13/06/2018 18:15
Ostatnia zmiana: Wilk Beata @ 13/06/2018 18:15
Tekst wyświetlony: 1 razy.