Wizyt: 084985
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkole Miejskie Nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim
Znaleziono wiadomości: 2

Wyniki konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY Głównej Księgowej w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gorzowie Wlkp. Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko głównej księgowej w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gorzowie Wlkp. ogłoszenie o wolnym stanowisku z dnia 16.06.2020r., została wybrana Pani Agnieszka Oleksy, która spełnia: – wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku głównej księgowej w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gorzowie Wlkp.;– wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości oraz znajomością procedur niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku głównej księgowej. Posiadane wykształcenie, umiejętności oraz predyspozycje osobowościowe kandydatki pozwolą na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku. Wynik procesu rekrutacji ogłoszono dnia 30.06.2020r. [drukuj]

Autor: Wilk Beata @ 01/07/2020 13:43
Opublikował: @ 00/00/0000 00:00
Ostatnia zmiana: @ 00/00/0000 00:00
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 17; w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs na stanowisko Głównej Księgowej. Wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku głównej księgowej:- wykształcenie wyższe; specjalność rachunkowość i finanse;- co najmniej 5 lat pracy na samodzielnym stanowisku urzędniczym, w tym 3 lata na stanowisku księgowej,- umiejętności: obsługa komputera - pakiety biurowe, programy księgowe SQL, QNT, BESTIA, PŁATNIK,- wymagane dokumenty: 1. List motywacyjny. 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 3. Kwestionariusz osobowy. 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem). 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem).6. Oświadczenie kandydata o tym, że: – ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne; – nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; – wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).7. Referencje z poprzedniego miejsca pracy (mile widziane).8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w pkt 4 uwag, dodatkowo zobowiązany jest do złożenia kserokopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.9. Kandydat na kierownicze stanowisko urzędnicze składa dodatkowo:– dokumenty, które wskazują, że spełnia wymogi określone w art. 6 ust 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);– oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w Ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).- termin składania dokumentów do 29.06.2020 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie. [drukuj]

Autor: Wilk Beata @ 16/06/2020 10:16
Opublikował: Wilk Beata @ 16/06/2020 10:17
Ostatnia zmiana: Wilk Beata @ 16/06/2020 10:17
Tekst wyświetlony: 0 razy.